Sơ yếu lý lịch là một loại giấy tờ không thể thiếu trong một bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh. Nội dung cần khai báo trong bản sơ yếu lý lịch khá nhiều khiến cho người tìm việc khó có thể nhớ hết các thông tin cũng như cách trình bày. Trong đó, trình độ chính trị trong sơ yếu lý lịch chính là phần thông tin khiến cho nhiều người băn khoăn khi trình bày nội dung này. Đặc biệt là những công việc liên quan tới những cán bộ, đảng viên.

Hướng dẫn chi tiết cách khi thông tin trong mục trình độ chính trị trong sơ yếu lý lịch

Khai thông tin trình độ lý luận chính trị luôn nhận được sự quan tâm của người tìm việc đặc biệt là những cán bộ đảng viên. Trong quá trình quy định về việc trình bày có nhiều cách thức khác nhau và chưa được các đơn vị hoàn toàn thống nhất. Dưới đây là những thông tin cơ bản mà Đảng ủy trao đổi nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm bắt được những quy định về xác định trình độ lý luận chính trị để viết trong sơ yếu lý lịch.

Ngày trước, cách xác định và trình bày trình độ chính trị trong sơ yếu lý lịch được quy định theo Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH ngày 9/1/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương đối với vấn đề xác định trình độ chính trị. Thông qua quy định này, việc xác định trình độ chính trị sẽ căn cứ hoàn toàn vào bằng tốt nghiệp sau đó các tổ chức quản lý các bộ đản viên sẽ công nhận trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên đó.

Theo những thông tin trong Quy định này, thì Đảng ủy sẽ tiến hành thống kê văn bằng tốt nghiệp của cán bộ, đảng viên để nhằm xem xét đánh giá và công nhận về trình độ chính trị cho cán bộ đảng viên thế nhưng trong quá trình thực hiện thì đã gặp phải nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc cho nên phải dừng chưa ra quyết định chính thức về việc công nhận này. Sau đó đã báo cáo những vấn đề khó khăn gặp phải đó lên tổ chức Đảng có thẩm quyền cao hơn.

Cho tới ngày 16/9/2009 Ban Bí thư tiến hành ban hành Quy định mới số 256-QĐ/TW đối với vấn đề xác định trình độ lý luận chính trị dành cho cán bộ đảng viên đã từng tham gia học khóa lý luận chính trị tại những cơ sở đào tạo không thuộc hệ thống các trường chính trị thuộc Đảng hoặc cấp trường đại học chính trị chuyên ngành lý luận chính trị và sau bậc đại học ở tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thay thế hoàn toàn cho Quy định 12-QĐ/TC-TTVH ngày 9/1/2004 từ Ban Tổ chức Trung ương.

 

Đến ngày 15/3/2011 Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Hướng dẫn 03/HD-HVCT-HCQG đối với việc "Hướng dẫn việc xác nhận trình độ chính trị tương đương với Trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ban hành ngày 16-9-2009 từ Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)”.

Vào ngày 14/ 01/ 2013 Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành ra Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW nhằm hướng dẫn về việc xác định trình độ lý luận chính trị dành cho cán bộ đảng viên.

Tóm lại là bắt đầu từ ngày 16/9/2009 thì vấn đề kê khai trình độ lý luận chính trị sẽ phải dựa vào loại chứng chỉ, văn bằng của hệ thống các trường đại học, ngoài và sau đại học chính trị của Đảng. Còn đối với trường hợp các cán bộ, đảng viên đã  từng tham gia học lý luận chính trị ở tại các cơ sở đào tạo lý luận chính trị ở ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học ở tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thì sẽ được xem xét và đánh gia để được công nhận về trình độ chính trị.

 

1. Căn cứ để xác định trình độ chính trị :

Thống kê nội dung trong chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành từ những trường chính trị của  để làm mẫu rồi so sánh với những nội dung cùng với học phần lý luận chính trị  mà cán bộ đảng viên đã tham gia học tập.

2. Thẩm quyền xác nhận:

- Ban quản lý của các cấp uỷ cấp huyện và tương đương các cấp; Ban quản lý từ cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương các cấp; các cơ quan tổ chức cán bộ đảng viên của các ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở cấp độ Trung ương sẽ phải có trách nhiệm thống kê tất cả những cán bộ, đảng viên đang có yêu cầu xác định về trình độ lý luận chính trị.

3. Tác dụng của giấy xác nhận trình độ chính trị:

- Văn bản công nhận trình độ chính trị dành cho các cán bộ, đảng viên đã từng tham gia học lý luận chính trị ở tại các trường học bên ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng sẽ được trình bày ở trong bộ hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên. Những cán bộ đảng viên này sẽ được xác nhận là giống với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét các lần dự thi nâng ngạch công nhân viên chức.

Trên đây là những thông tin hướng dẫn viết trình độ chính trị trong sơ yếu lý lịch chi tiết để người tìm việc có thể tham khảo và tạo cho mình một bộ hồ sơ hoàn hảo nhất.